DISCLAIMER

Auteursrecht

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Dovi Products B.V. © 2022, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20057757. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Sommige internetsites van Dovi Group bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten.
 

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op Dovi Group internet sites onder de handelsmerkrechten van Dovi Group B.V. Dit geldt in het bijzonder voor de naam MQ®, Geomate® en Dovi Group®.
 

Licentierechten

Dovi Group stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. We hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. We vragen echter begrip voor het feit dat Dovi Group B.V. haar intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze websites geen licentierecht op het intellectueel eigendom van Dovi Group kunnen verlenen.
 

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze pagina’s vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De informatie vormt met name op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met patenten.
In onze digitale informatie vindt u ook links naar andere websites. Graag wijzen we u erop dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die daar wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij van de volledige inhoud van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud ervan, tenzij de gelinkte websites onderdeel zijn van Dovi Group.
 
De volgende websites vormen onderdeel van Dovi Group:
www.dovigroup.com
www.mq-tripods.com
www.geomate.eu
www.tripodstore.com
 

Informatie over beslechting online geschillen

De EU-commissie heeft een internetplatform voor het beslechten van online geschillen in het leven geroepen. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. U vindt dit platform hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr
 

Toekomstgerichte uitspraken

Veel websites bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Dovi Products B.V.. Indien op deze website woorden/zinsneden als ‘verwacht’, ‘meent’, ‘schat’, ‘is voornemens’, en ‘plan’ voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van Dovi Group met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier uitgesproken verwachtingen, waaronder veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, introductie van concurrerende producten, gebrek aan marktacceptatie van nieuwe producten en wijzigingen in bedrijfsstrategieën. We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.
 

Producten en prijzen

Na publicatie van pagina’s kunnen nog wijzigingen bij producten en services ontstaan zijn. De gegevens in deze publicatie benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze publicatie. Als u geïnteresseerd bent in een product of accessoire die op de internet site wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie bij uw dealer in de buurt, kunt u contact opnemen met Dovi Group en/of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product.
 

Geen garanties of verklaringen

De informatie op deze internet site wordt door Dovi Products B.V. verstrekt en wordt voor zover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.